Back From the Brink ล่าหัวใจมังกร
เรื่องย่อ: เมื่อยี่สิบปีก่อน เทียนเย่าถูกตัดแขนตัดขาจากคนรักของตนซู่อิ่งเจ้าสำนักแห่งสำนักกว่างหาน และร่างของเขาได้ถูกผนึกไปทั่วทั้งสี่ทิศด้วยพลังแห่งธาตุทั้งห้า ด้วยความบังเอิญนั้นวิญญาณของเทียนเย่าก็ได้หลุดพ้นออกจากผนึกไปเมื่อสิบปีก่อน ภายหลังเขาได้รับรู้ว่ากระดูกมังกรของเขานั้นถูกผนึกอยู่ในใต้น้ำทะเลสาบของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตหุบเขา เขาจึงปลอมตัวเป็นหลานชายที่เสียชีวิตไปแล้วของย่าคนหนึ่งในหมู่บ้านเพื่อรอวันที่จะเอากระดูกมังกรกลับคืนมา และการปรากฏตัวของเยี่ยนหุยนั้นก็ทำให้เทียนเย่าเริ่มเห็นความหวังขึ้น เพราะในใจของเธอนั้นมีเกล็ดป้องหัวใจและเลือดมังกรของเขาอยู่ ซึ่งเธอสามารถช่วยเทียนเย่าในการปลดผนึกได้ ดังนั้นเทียนเย่าจึงเริ่มหลอกใช้เยี่ยนหุยเพื่อช่วยให้เขาค้นหาส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เยี่ยนหุยคิดหาวิธีที่จะหนีไปจากเทียนเย่า แต่ทั้งสองคนไม่เพียงที่จะไม่แยกจากกัน ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อย ๆ เทียนเย่ารู้สึกประทับใจที่เยี่ยนหุยช่วยเขาเอาไว้หลายครั้งหลายครา ต่อมาเยี่ยนหุยก็ได้ค้นพบกับความสัมพันธ์ระหว่างเทียนเย่าและตัวเขาเองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้นกำเนิดเกล็ดป้องหัวใจของเทียนเย่า ความสัมพันธ์ระหว่างปรมาจารย์หลิงเซียวและซู่อิ่ง เรื่องราวที่แสนลึกลับซับซ้อนกำลังทยอยเกิดขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่ขาดสาย...
ประเภท: หนังชีวิต
หมวดหมู่: ซีรีส์จีน
ปีที่ฉาย: 2023
คะแนน: 0
Content By: โมโนแมกซ์
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.1 - Episode 1
EP.1
Tianyao, Spirit Dragon of Luochuan is ready to marry Suying of Guanghan Sect. Actually she conspires to steal his dragon scales to forge an armor, in order to protect her true love. However, Tianyao is reluctant to give her the Heart Protecting Scale. She is furious and seals him for an eternity.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.2 - Episode 2
EP.2
The kidnapped Yanhui wakes up in the woodshed of Tianyao's house and is told by Aunt Zhou that tonight is her wedding. But Tianyao doesn't know about the wedding. When he comes back and sees the wedding, he recalls the scene of him being hurt by Suying. He becomes abnormal. Fortunately, Mrs. Xiao comforts him.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 41 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.3 - Episode 3
EP.3
The three reach a mutual agreement and visit the place where the dragon bone was sealed. The snake spirit opens the barrier with his spiritual power. Yanhui sees the formation of the barrier was unusual and starts to doubt Tianyao's identity, Tianyao tells her the truth. At the same time, Tianyao stabs her chest with his sword and finds that her blood can break the seal of the dragon bone.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 50 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.4 - Episode 4
EP.4
Yanhui cannot get rid of Tianyao whatever she does. She finally get a chance to escape from his attention during the night of full moon. Because of the dragon bone, an aura of Tianyao attracts Dark practitioner to attack him. Yanhui rescues him from the danger. Then, Tianyao helps her to use the power of Heart Protecting Scale to fight with the enemy.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 47 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.5 - Episode 5
EP.5
Wang Pengyuan is rejected by Yanhui again. He takes the opportunity to approach Yanhui after she drunk the Fox Incense. However, Yanhui is held hand by Tianyao. Under the influence of the Fox Incense, Yanhui loves Tianyao.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.6 - Episode 6
EP.6
Yanhui finds herself become abnormal so she asks Xiange why she would act like that. Xiange thinks Yanhui should love Tianyao. When Yanhui is absent-minded, Tianyao says he needs her blood for getting the dragon horns. Yanhui wants to go with him but he is afraid that she would get hurt if her Heart Protecting Scale is discovered by Suying.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.7 - Episode 7
EP.7
Tianyao and Yanhui bring Feng Qianshuo to Wangyu Tower. Feng Qianshuo dislikes Tianyao. To defend Tianyao, Yanhui satirizes Feng Qianshuo. She also scolds him as a profitter after understanding his identity, the owner of Qijue Agency.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.8 - Episode 8
EP.8
Tianyao is caught. Yanhui wants to visit him in the jail so she bribes the soldier. They discuss how they could escape from the jail and Tianyau asks Yanhui to steal the spirit token. Bai Xiaosheng helps them, as a result, they become an alliance. Tianyao and Yanhui finds the room where there is the dragon horn, they stimulate Yanhui's mind's eye spiritual energy to open the door.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 40 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.9 - Episode 9
EP.9
When Tianyao and Yanhui go to the underground city with Xiange, they see many monsters here. Since Tianyao cures them with his Spirit Dragon Spell, they recognize his identity, The Dragon King. Yanhui decides to end their master-and-servant relationship and let him fight with Suying.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.10 - Episode 10
EP.10
Yanhui obtains more spiritual power from other familiars but it is still not enough for her to break the array of the Dragon Horn. Bai Xiaosheng tells her that he can give her a hand. Tianyao disagrees with that so Yanhui pretendedly promises him not to find Bai Xiansheng. Actually, she still wants Bai Xiansheng to help her since she thinks obtaining the Dragon Horn is the most important at this moment.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 46 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.11 - Episode 11
EP.11
To buy for time for Yanhui, Tianyao fights against Suying. However, Yanhui is not able to break the array of the Dragon Horn and she only asks for help from Bai Xiaosheng. He tells his spiritual power may be harmful to her but she just wants to get the Dragon Horn, regardless of the danger. Hence, she absorbs his power to get the Dragon Horn for Tianyao successfully.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.12 - Episode 12
EP.12
Yanhui becomes emoitional after coming to but Tianyao cannot comfort her with his dragon flame. Thus, he wants to enter Yanhui's mind's eye. Yet, He is stopped by Bai Xiaosheng. Tianyao finds Bai Xiaosheng, who is a dark practitioner and blames Yanhui conceal from him. Bai Xiaosheng thinks Tianyao is not understanding so Tianyao wants to apologize to her after self-reflection.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.13 - Episode 13
EP.13
Bai Xiaosheng is afraid that Zichen would ruin his plan so he lures him to the foggy forest. Yanhui also chases to the foggy forest, they disappeared due to some mysterious power.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 46 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.14 - Episode 14
EP.14
Zichen no longer hates the monsters. He also respects Yanhui's decision of staying with Tianyao. Yanhui tells Tianyao, whose sword is back to the Dragon Valley when rescuing her so Tianyao decides to return to the Dragon Valley with her.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 46 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.15 - Episode 15
EP.15
Yanhui argues with the elves, and Huan Xiaoyan, tortured by Phantom King, comes out of the ring, and uses magic to let the elves know that Tianyao is the Dragon King. Master Suying blamed Bai Xiaosheng for his ineffectiveness. Bai Xiaosheng told him that he had found a way to find the secret treasure, so he sent him to find the secret treasure again.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.16 - Episode 16
EP.16
Tianyao rescued the mad Phantom King with Flaming Dragon Fan and brought him back to his senses. The Phantom King passed away and left the ring of the Phantom Clan to Xiaoyan. At this time, Suying exchanged her powers for Lu Musheng's life, and forced him to take the pill. Lu Musheng remembered all kinds of past and Suying, but still couldn't forget the tragic death of Yunxi.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.17 - Episode 17
EP.17
Tianyao rescued the elves and immediately went back to Dragon Valley to find Yanhui, but found that only Huan Xiaoyan was left in a coma. Bai Xiaosheng brought Yanhui back to the Hall, the Lord of Dark Aura brought Yan back to life, planted a black flower on her head, and asked her to get the Heart Protecting Scale within three months, otherwise she would die when the flower withered.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.18 - Episode 18
EP.18
Tianyao escorted Yanhui all the way back, but was found, when he was in a stalemate, he ran into Zhuli and Lingfei and others who were chasing after him. Yanhui came up a plan, using Tianyao to hold Lingfei.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.19 - Episode 19
EP.19
When Yanhui went back to fetch the Heart Protecting Scale, Zhuli and Huan Xiaoyan accidentally obtained the compass left by Xue Lin to inhale the black energy. They are all sucked into the geomantic compass.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.20 - Episode 20
EP.20
Bai Xiaosheng took the Yanhui back to the place where the screen was, and told him that if he wanted to obtain "The Ghostly Eulogy", he had to work together with a pair of Taoist-spirit couple to unsolve the three screens. In the process, Bai Xiaosheng was gradually attracted by Yanhui's hard work.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 41 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.21 - Episode 21
EP.21
While Zhuli and Huan Xiaoyan were still distressed about opening the compass, the compass flew away from Zhuli's hand. As they were about to enter the secret room but was blocked by Zhao Yu. Zhao deliberately smashed the geomantic compass.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.22 - Episode 22
EP.22
Maobijing is obsessed with Qingqiu's rules, "The Ghostly Eulogy" requires people from the Xuan Yao and Xuan Yao clans to practice at the same time, and even asks for the two to get married. When Yanhui hesitates, Tianyao agrees to the marriage.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 46 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.23 - Episode 23
EP.23
When Zhuli and Huan Xiaoyan were monitioring the translation process of "The Ghostly Eulogy", Zhao Yu came and said that Chang Lan wanted to summon Zhuli. Zhuli left, leaving Huan Xiaoyan alone at the scene. Not long after their departure, a mysterious person stunned Huan Xiaoyan and stole the half-translated "The Ghostly Eulogy".
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 40 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.24 - Episode 24
EP.24
Tianyao and Yanhui busy on preparing their wedding. Meanwhile, Bai Xiaosheng is missing. Zhuli tells Tianyao and Yanhui that Xiaosheng will be back when their wedding ceremony is ended as he does not want to see they get married...
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.25 - Episode 25
EP.25
Bai Xiaosheng and Tianyao was hunted down by the Qingqiu clan. Fortunately, Feng Qianshuo, dressed as a monster, helped them and took them to a hidden place. It turns out that Feng Qianshuo restored the Wangyu Tower in Qingqiu. Tianyao approached Feng Qianshuo privately, and joined The Flower Bulletin under the name of Yanhui.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.26 - Episode 26
EP.26
Yanhui and Tianyao came to the place where Chenyi lived. Tianyao asked Yanhui if the jealousy he showed in the face of Yinghuo's frivolity to him before was because he was moved by him again, and Yanhui nervously avoided it.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 41 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.27 - Episode 27
EP.27
Yanhui woke up and saw Tianyao, she wept with joy and confessed her love loudly. Bai Xiaosheng told Tianyao and Yanhui that Dark Phantom had been injured. Tianyao remembered that he had dispersed a cloud of dark aura when he was in the Dragon Valley. It turned out that Dark Phantom came to protect his heart and was injured by Tianyao.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 44 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.28 - Episode 28
EP.28
Changlan deliberately provokes a battle between the two clans. Yanhui and others discuss the plan to stop imminent war. Everyone joined forces, took back Changlan's power and broke the visual spell that Changlan had cast, restoring peace to the Qingqiu.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 44 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.29 - Episode 29
EP.29
Zhuli confessed to Huan Xiaoyan, and Huan Xiaoyan went to Yanhui to discuss it in a panic. The three chatted about Qingqiu wedding customs together. Tianyao plans to retrieve his body alone. Knowing Tianyao's intention, Yanhui expressed that she would accompany him to find the body.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.30 - Episode 30
EP.30
Lingxiao brings Yanhui back to Chenxing Mountain, and is trapped on the Starfall Terrace. Suying wants to kill Yanhui. Lingxiao resignedly damages her Heart Protecting Scale with his Soul-Annihilating Whip to destroy her spiritual power.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 46 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.31 - Episode 31
EP.31
After Lingxiao left, Lingfei, who was bewitched by The Dark Phantom because of hatred, came secretly and start killing, Zichen rushed to stop Lingfei but failed. Yanhui was entrenched. Under the magma,Tianyao felt the Heart Protecting Scale is getting weaker, he then activated the Life-Swapping Spell, in turn to save Yanhui.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.32 - Episode 32
EP.32
Yanhui jumps in the Obsidian River, shocking the world. She directly rushes into the Dragon Vein Formation at the foot of Sanchong Mountain, and rescues Tianyao. He breaths weakly since he used his Life-Swapping Spell and finally turned into a dragon egg.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 43 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.33 - Episode 33
EP.33
When Yanhui completely collects dragon consciousness, she brings it back to Qingqiu. The Leader Chenyi tells her that she needs to wait for him to be reborn, and when he would wake up, that is written in the stars.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.34 - Episode 34
EP.34
To help Tianyao recover his memory soon, Yanhui take him back to the Tongluo Village and Dragon Valley. Zhuli and Huan Xiaoyan are engaged, and Xiange is pregnant, Feng Qianshuo decided to drink and celebrate together.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.35 - Episode 35
EP.35
Yanhui noticed the abnormality in Tongluo Village, and thought it was related to the dark aura. Unexpectedly, she met the lost and delirious Master Qiyun on the road. Lingxiao found out that Master Qiyun had been hit by the Frost Blossom Technique, and Tianyao used fire magic to resolve, but he couldn't succeed.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 40 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.36 - Episode 36
EP.36
Tianyao was exhausted and unconscious, and Ling Xiao took care of him, while Yanhui helped Cha to absorb the dark aura. Waking up, Cha immediately went for Master Qiyun. Tianyao casted spell to dispel Qiyun's Frost Blossom Technique and unknowingly activated the Death Curse.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.37 - Episode 37
EP.37
The Spirit Dragon Flame swept away the dark aura in Dark Phantom's minds eye. In anger, Dark Phantom made Bai Xiaosheng his own puppet force him to bewitch Suying. Suying, now bewitched, goes to Qingqiu, kills The Great Leader of Qingqiu, and takes Huan Xiaoyan and Lu Musheng away together.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 39 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.38 - Episode 38
EP.38
When Dark Phantom learned that Xuelin was studying her own skills and fell in love with Chenyi, he felt resentful, attacked the two and spread the plague everywhere. Fuyin wanted to gain more power, so he went to the Dragon Valley to harvest evil dragon's scales and extract his inner core, but was injured by Tianyao.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 44 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.39 - Episode 39
EP.39
Because of the change of the stars, Ling Xiao decides to investigate Dark Phantom's mind's eye. Although Dark Phantom's body is destroyed, it could be formed with the dark aura. It is much more difficult to fight against him. Dark Phantom wants to lure Ling Xiao, but finds that Ling Xiao is determined and would not be confused by him. In order to stop the invasion of Dark Phantom's army, Ling Xiao sacrifices himself to prevent them from the dart aura.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 45 นาที
ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink
Back From the Brink S1 EP.40 - Episode 40
EP.40
Yanhui returns to the Dragon Valley, and everyone knows she and Tianyao are still struggling so they want to help them fight against Dark Phantom. Because of the lack of the Heart Protecting Scale, Tian Yao is seriously injured by Dark Phantom and is dying. Everyone rushes to heal Tianyao, while Yanhui tries her best to resist his heaviest attack. However, Dark Phantom absorbs all the hatred in this world so he becomes powerful and also defeats Yanhui.
 ล่าหัวใจมังกร Back From the Brink 42 นาที
เดอะ กลอรี่ The Glory
เดอะ กลอรี่ | The Glory ซับไทย
ปีที่ฉาย: 2022
คะแนน: 8.46
Content By: Netflix
หลายปีหลังผ่านพ้นชีวิตวัยเรียนที่ถูกข่มเหงรังแกสารพัด ผู้หญิงคนหนึ่งจึงเริ่มปฏิบัติการล้างแค้นอย่างแยบยล เพื่อลงโทษคนที่ทำให้เธอเจ็บ... ให้เจ็บยิ่งกว่า
ผ่าพิภพไททัน Attack on Titan
ผ่าพิภพไททัน | Attack on Titan ซับไทย
ปีที่ฉาย: 2013
คะแนน: 8.7
Content By: IQIYI
หลายร้อยปีก่อน มนุษย์เกือบสูญพันธ์เพราะเผ่าพันธุ์ ไททันที่ปรากฏตัวและกินมนุษย์จำนวนมาก จนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดได้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่กว่าพวกอะเบะมาคุ้มครองเมืองตัวเอง ซึ่งพวกไททันที่สูงพียง 3 15 เมตร ไม่สามารถผ่านกำแพงที่สูงร่วม 50 เมตรเข้ามาได้ วันหนึ่งหลังจากผ่านมานานร่วมศตวรรษ ก็มีไททันที่สูงใหญ่กว่ากำแพงและสูงถึง60เมตรและไททันเกราะมาทำลายกำแพงให้ไททันตนอื่นบุกเข้าเมืองชิกันชินะ และไล่กินประชากรในเมือง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นในด้วยความโกลาหล และเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ เอเลน เยเกอร์ ผู้ที่ฝันจะได้เป็นทหารในกองทัพ ในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น เขาได้อยู่ในเหตุการณ์ และได้เห็นแม่ของตนถูกพวกไททันกินต่อหน้าเขาโดยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ถึงจะมีชีวิตรอดมาได้ แต่ก็ทำให้เขาเริ่มตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์ที่พ่ายแพ้ต่อพวกไททัน และขอสาบานว่าจะกำจัดไททันทุกตนเพื่อแก้แค้นให้เหล่ามนุษยชาติ หลังจากนั้นเขาและพี่สาวบุญธรรม มิคาสะ อัคเคอร์แมน ได้เข้าร่วมกองทัพและฝึกฝนวิชาการต่อสู้ จนเข้าร่วมกองทัพและเตรียมรับมือต่อกรกับพวกไททันที่ครองผืนดินที่เคยเป็นของมนุษย์มาก่อน อีก5ปีต่อมาไททัน60เมตรได้มาทำลายกำแพงเขตทรอสต์และทำให้ไททันบุกเข้ามาอีกครั้ง
 Call It Love
| Call It Love ซับไทย
ปีที่ฉาย: 2023
คะแนน: 0
Content By: Disney+ Hotstar
เมื่อครอบครัวของอูจูต้องไร้บ้าน เธอจึงตัดสินใจล้างแค้นเพื่อทวงความยุติธรรม แต่กลับพบว่าดงจิน คนที่ควรเป็นศัตรู เป็นคนที่โดดเดี่ยวและมีจิตใจอ่อนโยน
ดาบพิฆาตกลางหิมะ Sword Snow Stride
ดาบพิฆาตกลางหิมะ | Sword Snow Stride พากย์ไทย
ปีที่ฉาย: 2021
คะแนน: 7
Content By: WeTV
สวีเฟิ่งเหนียน (นำแสดงโดย จางรั่วยวิ๋น) องค์รัชทายาทอ๋องเป่ยเหลียงผู้มีนิสัยเย่อหยิ่งทะนงตน หลังผจญกับความเจ็บปวดจากคำติฉินนินทาของผู้คน เขาก็คล้ายได้สติกลับมา กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ สวีเฟิ่งเหนียนเดินทางไกลเป็นพันลี้ พกสุราควบอาชาเข้าออกยุทธภพอันเป็นปริศนานี้ถึงสามครา แม้ระยะทางจะยาวไกลและมีอุปสรรค การเข่นฆ่าอย่างอำมหิต ทว่าเขาก็ยังมุ่งมั่นเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ ระหว่างท่องยุทธภพนั้น สวีเฟิ่งเหนียนคอยปล้นทรัพย์คนรวยช่วยเหลือคนจน ขจัดคนชั่วผดุงความยุติธรรม พัฒนาวรยุทธ์ของตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซ้ำยังผูกมิตรกับยอดฝีมือในยุทธภพเอาไว้เป็นจำนวนมาก สุดท้ายกลายเป็นจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ของยุทธภพ ยามนั้นแคว้นประสบวิกฤตทั้งในและนอก กบฏยกทัพปั่นป่วน สวีเฟิ่งเหนียนที่ท่องยุทธภพกลับมาก็นำกองทัพสกุลสวีกำราบกบฏ กู้คืนแผ่นดินที่สูญเสีย กลายเป็นแม่ทัพรักษาแผ่นดินผู้มีใจคำนึงถึงใต้หล้า มีจิตคำนึงถึงประชา
ฉันจะปั้นราชินี Queenmaker
ฉันจะปั้นราชินี | Queenmaker ซับไทย
ปีที่ฉาย: 2023
คะแนน: 10
Content By: Netflix
หลังจากอุบัติเหตุอันน่าสลด กุนซือหญิงแกร่งก็ตัดสินใจใช้ทักษะเฉพาะตัว เพื่อปลุกปั้นทนายความที่ยืนหยัดเพื่อสิทธิพลเมืองให้เป็นนายกเทศมนตรีคนต่อไป... และโค่นล้มเจ้านายเก่า
comment here